با ما تماس بگیرید

02188255942


دوره های آموزش تخصصی سرپرستی نظارت و مدیریت پروژه ها و تاسیسات بیمارستانی

دوره های آموزش تخصصی سرپرستی نظارت و مدیریت پروژه ها و تاسیسات بیمارستانی
مدت دوره
66 ساعت
تعداد جلسات
154 جلسه
تعداد فراگیر
17 نفر
بسته است

توضیحات دوره

محتوای این دوره برای مهندسین سرپرست کارگاه یا ناظرین مربوط به پروژه های ساخت بیمارستان و مراکز درمانی به سفارش دفتر توسعه منابع فیزیکی و امور عمرانی معاونت توسعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور تهیه شده است.

جلسات دوره

0- معرفی دوره توسط دکتر فرزین کلانتری
8 دقیقه
1- نقش و جایگاه مهندسی ژئوتکنیک در مهندسی عمران
25 دقیقه
2- مخاطرات ژئوتکنیکی
20 دقیقه
3- ارکان مطالعات ژئوتکنیک
18 دقیقه
4- مبانی حقوقی مطالعات ژئوتکنیک
21 دقیقه
5- حفاری و نمونه برداری
23 دقیقه
6- آزمایش های برجا درون چاهی
22 دقیقه
7- آزمایش های برجا سطحی
22 دقیقه
8- آزمایش های برجا پیشرفته
20 دقیقه
9- آزمایش های آزمایشگاهی شاخص
20 دقیقه
10- آزمایش های آزمایشگاهی مکانیکی
25 دقیقه
11- تنظیم گزارش مطالعات
19 دقیقه
12- محاسبات مهندسی
27 دقیقه
13- خاک های مسئله دار
21 دقیقه
14- پایدارسازی گود به روش مهار به پشت
25 دقیقه
15- پایدارسازی گود به روش مهار سازه ای
26 دقیقه
16- اصول زهکشی و آببندی
26 دقیقه
17- روش های بهسازی در عمق
25 دقیقه
18- روش های بهسازی سطحی و تسلیح
21 دقیقه
0 - معرفی دوره توسط دکتر سعید بختیاری
6 دقیقه
1- مقدمه ای بر مهندسی آتش
21 دقیقه
2- شناخت مهندسی آتش - بخش دوم
20 دقیقه
3- بازبینی پروژه و طرح اولیه ایمنی آتش
18 دقیقه
4- سناریوهای آتش برای تحلیل
16 دقیقه
5- آشنایی با ضوابط مبحث 3 مقررات ملی ساختمان
21 دقیقه
6- مبحث سوم مقررات ملی ساختمان - بخش دوم
20 دقیقه
7- دسترسی به خروج در فضاهای درمانی
14 دقیقه
8- خطرپذیری مصالح در برابر آتش
23 دقیقه
9- الزامات واکنش در برابر آتش
22 دقیقه
10- بررسی رفتار مواد و مصالح در برابر آتش
26 دقیقه
11- الزامات مقاومت ساختمان در برابر آتش
28 دقیقه
0- معرفی دوره توسط دکتر ارسلان کلالی
2 دقیقه
1- محافظت سازه ساختمان ها در برابر حریق
20 دقیقه
2- محافظت سازه ساختمان ها در برابر حریق - بخش دوم
15 دقیقه
3- پوشش های ضد حریق
15 دقیقه
4- طراحی پوشش های ضد حریق
25 دقیقه
5- سقف های فولادی
21 دقیقه
6- نظارت بر پوشش های محافظ حریق
17 دقیقه
7- مثال هایی از پوشش محافظ حریق
18 دقیقه
0- معرفی دوره توسط دکتر عاطفه امیدخواه
2 دقیقه
1- کلیات راه های خروج در مراکز درمانی
23 دقیقه
2- راه های خروج قابل دسترس
14 دقیقه
3- پیکره بندی و جانمایی خروج
22 دقیقه
4- مسافت های پیمایش و ظرفیت راه های خروج
20 دقیقه
5- ضوابط اختصاصی راه های خروج
19 دقیقه
1- ملاحظات خاص پست و اتاق برق
30 دقیقه
2- پست‌های اختصاصی برق
27 دقیقه
3- اتاق ترانسفورماتور و اتاق دیزل ژنراتور
25 دقیقه
4- سیستم برق بدون وقفه و الزامات عمومی دیزل ژنراتور
27 دقیقه
5- سیستم برق بدون وقفه
20 دقیقه
6- تابلوهای فشار ضعیف و تجهیزات وابسته
22 دقیقه
7- تابلوهای فشار ضعیف و تجهیزات وابسته
16 دقیقه
8- تابلوهای فشار ضعیف و تجهیزات وابسته
26 دقیقه
9- کابل های LV
36 دقیقه
10- باسداکت LV
27 دقیقه
11- نکات اجرایی سیم و کابل کشی
28 دقیقه
1- کلیات بیمارستان
20 دقیقه
2- پیش نیازهای طراحی و نظارت
30 دقیقه
3- پلان و طرح های مورد نیاز
19 دقیقه
4- پریزهای نیرو رسانی
27 دقیقه
5- جزئیات پریز گذاری
27 دقیقه
6- طبقه بندی منابع نیروی ایمن
25 دقیقه
7- ارتینگ مراکز درمانی و تابلو برق ها - بخش 1
26 دقیقه
7- ارتینگ مراکز درمانی و تابلو برق ها - بخش 2
24 دقیقه
8- فضاهای درمانی و تجهیزات وابسته - بخش 1
20 دقیقه
8- فضاهای درمانی و تجهیزات وابسته - بخش 2
25 دقیقه
8- فضاهای درمانی و تجهیزات وابسته - بخش 3
13 دقیقه
9- برق تجهیزات تاسیسات مکانیکی
28 دقیقه
10- چیلرهای تراکمی و چیلرهای جذبی - بخش 1
22 دقیقه
10- چیلرهای تراکمی و چیلرهای جذبی - بخش 2
15 دقیقه
11- تامین نیرو تجهیزات موتورخانه
36 دقیقه
12- تامین نیرو تاسیسات مکانیکی
20 دقیقه
1- انواع آرایش های اتصال زمین در سیستم نیرو
18 دقیقه
2- انواع آرایش های اتصال زمین - قسمت دوم
19 دقیقه
3- اتصال زمین
18 دقیقه
4- اتصال زمین - بخش دوم
22 دقیقه
5- همبندی همپتانسیل کننده
18 دقیقه
6- حفاظت اضافه ولتاژ
27 دقیقه
7- سیستم اتصال زمین و همبندی عملکردی
13 دقیقه
8- حفاظت در برابر صاعقه
23 دقیقه
9- ترمینال هوایی و هادی نزولی در حفاظت صاعقه
19 دقیقه
10- ترمینال زمینی در حفاظت صاعقه
11 دقیقه
11- حفاظت صاعقه داخلی
10 دقیقه
12- حفاظت از موجودات زنده در برابر صاعقه
8 دقیقه
1- کلیات سطح بندی بیمارستان
22 دقیقه
2- انتخاب دستگاه مناسب
20 دقیقه
پذیرش تاسیسات بیمارستانی - بخش اول
23 دقیقه
پذیرش تاسیسات بیمارستانی - بخش دوم
31 دقیقه
پذیرش تاسیسات بیمارستانی - بخش سوم
25 دقیقه
پذیرش تاسیسات بیمارستانی - بخش چهارم
33 دقیقه
پذیرش تاسیسات بیمارستانی - بخش پنجم
22 دقیقه
پذیرش تاسیسات بیمارستانی - بخش ششم
17 دقیقه
پذیرش تاسیسات بیمارستانی - بخش هفتم
16 دقیقه
پذیرش تاسیسات بیمارستانی - بخش هشتم
30 دقیقه
راهبری و نگهداری تاسیسات بیمارستانی - بخش اول
22 دقیقه
راهبری و نگهداری تاسیسات بیمارستانی - بخش دوم
24 دقیقه
راهبری و نگهداری تاسیسات بیمارستانی - بخش سوم
21 دقیقه
راهبری و نگهداری تاسیسات بیمارستانی - بخش چهارم
10 دقیقه
راهبری و نگهداری تاسیسات بیمارستانی - بخش پنجم
25 دقیقه
راهبری و نگهداری تاسیسات بیمارستانی - بخش ششم
31 دقیقه
راهبری و نگهداری تاسیسات بیمارستانی - بخش هفتم
38 دقیقه
راهبری و نگهداری تاسیسات بیمارستانی - بخش هشتم
20 دقیقه
آشنایی با چیلر و انواع آن - قسمت اول
23 دقیقه
آشنایی با چیلر و انواع آن - قسمت دوم
28 دقیقه
آشنایی با چیلر و انواع آن - قسمت سوم
31 دقیقه
آشنایی با چیلر و انواع آن - قسمت چهارم
25 دقیقه
آشنایی با چیلر و انواع آن - قسمت پنجم
27 دقیقه
آشنایی با هواساز و انواع آن - قسمت اول
23 دقیقه
آشنایی با هواساز و انواع آن - قسمت دوم
30 دقیقه
آشنایی با هواساز و انواع آن - قسمت سوم
31 دقیقه
آشنایی با هواساز و انواع آن - قسمت چهارم
30 دقیقه
آشنایی با هواساز و انواع آن - قسمت پنجم
26 دقیقه
آشنایی با هواساز و انواع آن - قسمت ششم
24 دقیقه
آشنایی با هواساز و انواع آن - قسمت هفتم
24 دقیقه
آشنایی با هواساز و انواع آن - قسمت هشتم
23 دقیقه
آشنایی با هواساز و انواع آن - قسمت نهم
20 دقیقه
آشنایی با هواساز و انواع آن - قسمت دهم
23 دقیقه
قسمت اول - خدمات کلینیکی
41 دقیقه
بخش استریل مرکزی بیمارستان
42 دقیقه
گازهای طبی در بیمارستان
37 دقیقه
بخش رختشویخانه بیمارستان
34 دقیقه
بخش آشپزخانه بیمارستان
21 دقیقه
نکات اجرایی آسانسور - بخش اول
20 دقیقه
نکات اجرایی آسانسور - بخش دوم
30 دقیقه
نکات اجرایی آسانسور - بخش سوم
21 دقیقه
نکات اجرایی آسانسور - بخش چهارم
21 دقیقه
نکات اجرایی آسانسور - بخش پنجم
23 دقیقه
نکات اجرایی آسانسور - بخش ششم
22 دقیقه
نکات اجرایی آسانسور - بخش هفتم
18 دقیقه
نکات اجرایی روشنایی - قسمت اول
39 دقیقه
نکات اجرایی روشنایی - قسمت دوم
28 دقیقه
نکات اجرایی روشنایی - قسمت سوم
38 دقیقه
1- اصول اجرایی تاسیسات بیمارستانی - بخش اول
20 دقیقه
2- اصول اجرایی تاسیسات بیمارستانی - بخش دوم
21 دقیقه
3- اصول اجرایی تاسیسات بیمارستانی - بخش سوم
22 دقیقه
4- اصول اجرایی تاسیسات بیمارستانی - بخش چهارم
21 دقیقه
5- اصول اجرایی تاسیسات بیمارستانی - بخش پنجم
24 دقیقه
6- اصول اجرایی تاسیسات بیمارستانی - بخش ششم
25 دقیقه
7- اصول اجرایی تاسیسات بیمارستانی - بخش هفتم
26 دقیقه
تست و تحویل تاسیسات الکتریکی
25 دقیقه
انواع دتکتور و شستی اعلام حریق
30 دقیقه
الزامات کابل کشی سیستم اعلام حریق
29 دقیقه
کابل کشی سیستم اعلام حریق آدرس پذیر – بخش 1
33 دقیقه
کابل کشی سیستم اعلام حریق آدرس پذیر – بخش 2
29 دقیقه
الزامات نشانگر و جانمایی دتکتورهای نقطه ای
32 دقیقه
الزامات جانمایی بیم دتکتور، دتکتور مکنده و کانالی
30 دقیقه
الزامات جانمایی کابل دتکتور و منابع تغدیه
35 دقیقه
کنترل و اتوماسیون بیمارستان – قسمت 1 بخش 1
18 دقیقه
کنترل و اتوماسیون بیمارستان – قسمت 1 بخش 2
22 دقیقه
کنترل و اتوماسیون بیمارستان – قسمت 1 بخش 3
14 دقیقه
کنترل و اتوماسیون بیمارستان – قسمت 2 بخش 1
24 دقیقه
کنترل و اتوماسیون بیمارستان – قسمت 2 بخش 2
17 دقیقه
کنترل تهویه مطبوع - بخش 1
26 دقیقه
کنترل تهویه مطبوع - بخش 2
31 دقیقه

امتیاز

5.00 از 5 / 0 رای