با ما تماس بگیرید

02188255942


آشنائی با شرح وظایف مجری، ضوابط حقوقی مرتبط و قراردادهای ساخت (کد 816)

آشنائی با شرح وظایف مجری، ضوابط حقوقی مرتبط و قراردادهای ساخت (کد 816)
تعداد آزمون ها
1 آزمون
تعداد فصل ها
1 فصل
مدت دوره
24 ساعت
تعداد جلسات
3 جلسه
تعداد فراگیر
28 نفر
بسته است

توضیحات دوره

جلسات دوره

آشنائی با شرح وظایف مجری، ضوابط حقوقی مرتبط و قراردادهای ساخت (کد 816) 1400/12/7
570 دقیقه
کد حضور روز اول -آشنایی با شرح وظایف مجری -1400/12/7
0 دقیقه
آشنائی با شرح وظایف مجری، ضوابط حقوقی مرتبط و قراردادهای ساخت (کد 816) -1400/12/8
510 دقیقه
کد حضور روز دوم - آشنایی با سرح وظایف 1400/12/8
0 دقیقه
آشنائی با شرح وظایف مجری، ضوابط حقوقی مرتبط و قراردادهای ساخت (کد 816) -1400/12/9
510 دقیقه
کد حضور روز سوم-آشنایی با شرح وظایف مجری -1400/12/9
0 دقیقه
آزمون آشنائی با شرح وظایف مجری، ضوابط حقوقی مرتبط و قراردادهای ساخت (کد 816)
120 دقیقه

امتیاز

5.00 از 5 / 2 رای