دوره مورد نظر قابل ثبت نام نمی باشد. لطفا با پشتیبانی تماس حاصل نمایید.
قیمت : 160,000تومان
  • مدت دوره: 8 ساعت
  • طول دوره: 1 جلسه
  • ظرفیت دوره : نفر
  • تاریخ شروع دوره : 1398/08/26
  • گواهی نامه : دارد

انتخاب ، طراحی و اجرای پست برق اختصاصی مجتمع های مسکونی

بخش 1

تاریخ برگزاری 1398/08/26

درس 1

  • انتخاب ، طراحی و اجرای پست برق اختصاصی مجتمع های مسکونی
نظرات