• مدت دوره: 63 ساعت
 • طول دوره: 21 جلسه
 • ظرفیت دوره : 100 نفر
 • تاریخ شروع دوره : 1399/04/23
 • گواهی نامه : دارد
سمیه اتحادی

نرم افزار Revit بصورت آنلاین

سمیه اتحادی

بخش 20

تاریخ برگزاری 1399/06/26

درس 20

 • جلسه 20

بخش 2

تاریخ برگزاری 1399/04/25

درس 2

 • جلسه 2

بخش 4

تاریخ برگزاری 1399/05/01

درس 4

 • جلسه ۴

بخش 5

تاریخ برگزاری 1399/05/06

درس5

 • جلسه ۵

بخش 6

تاریخ برگزاری 1399/05/08

درس 6

 • جلسه ۶

بخش 7

تاریخ برگزاری 1399/05/13

درس 7

 • جلسه 7

بخش 8

تاریخ برگزاری 1399/05/15

درس 8

 • جلسه۸

بخش 9

تاریخ برگزاری 1399/05/20

درس 9

 • جلسه9

بخش 10

تاریخ برگزاری 1399/05/22

درس 10

 • جلسه 10

بخش 11

تاریخ برگزاری 1399/05/27

درس 11

 • جلسه11

بخش 12

تاریخ برگزاری 1399/05/29

درس 12

 • جلسه12

بخش 13

تاریخ برگزاری 1399/06/03

درس 13

 • جلسه13

بخش 14

تاریخ برگزاری 1399/06/05

درس 14

 • جلسه14

بخش 15

تاریخ برگزاری 1399/06/10

درس 15

 • جلسه15

بخش 16

تاریخ برگزاری 1399/06/12

درس 16

 • جلسه16

بخش 17

تاریخ برگزاری 1399/06/17

درس17

 • جلسه17

بخش 18

تاریخ برگزاری 1399/06/19

درس18

 • جلسه18

بخش 19

تاریخ برگزاری 1399/06/24

درس 19

 • جلسه19

بخش 21

تاریخ برگزاری 1399/06/31

درس 21

 • جلسه 21

بخش3

تاریخ برگزاری 1399/04/30

درس 3

 • جلسه3

بخش 1

تاریخ برگزاری 1399/04/23

درس 1

 • جلسه 1
نظرات

معاونت آموزش مركز تحقيقات راه، مسکن و شهرسازی در نظر دارد دوره آموزشی مجازی نرم افزار " Revit " را از تاريخ 23 تیر  الی 31 شهریور ماه سال جاري روزهای دو شنبه و چهارشنبه  از ساعت 18:00 الي 21:00 بصورت آنلاین برگزار ‌نمايد.

 

                                                                             فراگیران لطفا 15 دقیقه قبل از شروع کلاس در سامانه حضور یابند.

                                                               کارشناس دوره :آقای اکبر مومنی داخلی :161 و 302