• مدت دوره: 8 ساعت
  • طول دوره: 2 جلسه
  • ظرفیت دوره : 100 نفر
  • تاریخ شروع دوره : 1399/03/10
  • گواهی نامه : دارد
ناصر بنیادی

درباره مدرس

دكتر ناصر بنيادى عضو هيأت علمى مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازى و رئيس گروه مطالعات برنامه ريزى و طراحى شهرى آن است. در سابقه كارى ايشان، مديركل دفاتر معمارى و طراحى شهرى و دفتر كنترل ساختمان و ترويج معمارى در وزارت راه و شهرسازى، مدرس مدعو معمارى و شهرسازى در دانشگاه هاى كشور و مسئول تدوين مباحث چهارم و بيستم مقررات ملى ساختمان از نخستين ويرايش تا كنون مشاهده مى شود. ايشان عضو شوراى تدوين مقررات ملى ساختمان نيز مى باشد.

الزامات عمومی ساختمان- بصورت آنلاین

ناصر بنیادی

سرفصل های دوره :

- اصول و ساختار مبحث الزامات عمومی ساختمان

-کلیات و اهداف کلی و عینی و دامنه کاربرد

-تعاریف

-دسته‌بندی فضاها، تصرف ها و ساختمان‌ها

-مقررات كلي (ابعاد، قرارگیری، همجواری، پیش آمدگی، تأمین امنیت و مناسب سازی برای معلولان)

-الزامات عمومی در انواع فضاها

-الزامات عمومی نورگيري و تهوية فضاها

-مقررات اختصاصی تصرف‌ها

-مقررات خاص ساختمان‌های بلند (گروه 8)

-الزامات عمومی عناصر و جزئیات مهم ساختمان

- لزوم رعایت و نکات حائز اهمیت در الزامات عمومی ساختمان

زمان برگزاری:10 الی 11 خرداد 99

ساعت برگزاری:14-18

مدرس دوره :دکتر ناصر بنیادی

کارشناس دوره :فرناز بنانژاد داخلی 293و302

فراگیران لطفا 15 دقیقه قبل شروع دوره در سامانه حضور یابند.

بخش 1

تاریخ برگزاری 1399/03/10

سرفصل های دوره :

جلسه اول: ساعت :16:00-14:00

- اصول و ساختار مبحث الزامات عمومی ساختمان

1 کلیات و اهداف کلی و عینی و دامنه کاربرد

2 تعاریف

جلسه دوم:18:00-16:00

3  دسته‌بندی فضاها، تصرف ها و ساختمان‌ها

4  مقررات كلي (ابعاد، قرارگیری، همجواری، پیش آمدگی، تأمین امنیت و مناسب سازی برای معلولان)

درس 1

  • جلسه 1

بخش 2

تاریخ برگزاری 1399/03/11

درس 1

سرفصل ها دوره :

جلسه سوم:

ساعت برگزاری :16:00-14:00

5 الزامات عمومی در انواع فضاها

6 الزامات عمومی نورگيري و تهوية فضاها

جلسه چهارم:

ساعت برگزاری :18:00-16:00

7 مقررات اختصاصی تصرف‌ها

8 مقررات خاص ساختمان‌های بلند (گروه 8)

9 الزامات عمومی عناصر و جزئیات مهم ساختمان

- لزوم رعایت و نکات حائز اهمیت در الزامات عمومی ساختمان

  • جلسه 2
نظرات