دوره مورد نظر قابل ثبت نام نمی باشد. لطفا با پشتیبانی تماس حاصل نمایید.
  • مدت دوره: 2 ساعت
  • طول دوره: 1 جلسه
  • ظرفیت دوره : 100 نفر
  • تاریخ شروع دوره : 1398/11/08
  • گواهی نامه : دارد

سمینار درآمدی بر آسایش بصری در محیط کار

زمان برگزاری ساعت 10 الی 12 صبح

مکان برگزاری : سالن شهید شیرمحمدی

بخش 1

تاریخ برگزاری 1398/11/08

درس 1

  • سمینار درآمدی بر آسایش بصری در محیط کار
نظرات