دوره مورد نظر قابل ثبت نام نمی باشد. لطفا با پشتیبانی تماس حاصل نمایید.
  • مدت دوره: 16 ساعت
  • طول دوره: 1 جلسه
  • ظرفیت دوره : 100 نفر
  • تاریخ شروع دوره : 1398/11/02
  • گواهی نامه : دارد

دومین کارگاه مدیریت دعاوی و تاخیرات در پروژه‌های ساخت (عمرانی) ویژه دانشجویان، کارکنان وزارت راه،‌و شهرسازی و سازمان های تابعه

تخفیف شامل اعضای نظام مهندسی نمی باشد.

زمان برگزاری : 8:00 الی 16:00

بخش 1

تاریخ برگزاری 1398/11/02

درس 1

  • دومین کارگاه مدیریت دعاوی و تاخیرات در پروژه‌های ساخت (عمرانی)
  • دومین کارگاه مدیریت دعاوی و تاخیرات در پروژه‌های ساخت (عمرانی)
نظرات